Zhromaždenie – Združenie urbárnikov pozemkové spoločenstvo Stará Voda

Združenie urbárnikov pozemkové spoločenstvo Stará Voda

P O Z V Á N K A

 Výbor pozemkového spoločenstva Vás pozýva na valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční v kultúrnom dome v Starej Vode  dňa:

 1. mája 2016 t.j. nedeľu o 13,00 hod.

Prezentácia členov sa uskutoční v čase od 12,30 hod. do 13,00 hod.

Návrh programu:

 1. Otvorenie a schválenie programu valného zhromaždenia
  2. Voľba mandátovej, návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa
 2. Sprava mandátovej komisie o uznášaniaschopnosti valného zhromaždenia
 3. Správa predsedu pozemkového spoločenstva o činnosti a hospodárení za rok 2015
 4. Správa o finančnom hospodárení za rok 2015
 5. Správa predsedu dozornej rady
 6. Správa lesného odborného hospodára
 7. Schválenie účtovnej uzávierky za rok 2015
 8. Schválenie výšky vyplatených podielov za rok 2015
 9. Diskusia
  11. Návrh a schválenie uznesenia z valného zhromaždenia
 10. Vyplatenie podielov členom spoločenstva
  13. Záver

 

Vaša účasť na valnom zhromaždení je potrebná z dôvodu uznášania schopnosti.

V prípade, že sa zhromaždenia nemôžete  zúčastniť, vyplňte prosím priložené splnomocnenie a týmto poverte  iného rodinného príslušníka,  člena spoločenstva,  člena výboru, alebo člena dozornej rady na zastupovanie  v plnom rozsahu podľa programu.

     Splnomocnenie nie je potrebné overovať, ale podpísané včas doručiť  na adresu:

Združenie urbárnikov pozemkové spoločenstvo
Stará Voda 15
053 34  Stará Voda

alebo formou E-mail:
jarabekjan74@gmail.com
obec.staravoda@gmail.com

Ak ste dedičom, alebo novým vlastníkom z iného titulu a vlastníctvo ešte nebolo zapísané na Katastrálnom úrade – Správe katastra,  prineste kópiu relevantného dokladu.

 Ján Jarábek
predseda ZU PS

Združenie urbárnikov pozýva na valné zhromaždenie

Združenie urbárnikov pozemkové spoločenstvo Stará Voda
P 0 Z V A N K A
Výbor pozemkového spoločenstva Vás pozýva na valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční V
Starej Vode, V spoločenskej sále dňa:

8. marca 2015 t.j. nedeľu 0 13.00 hod.

s týmto navrhovaným programom:

 1.  Otvorenie a schválenie programu valného zhromaždenia.
 2. Voľba mandátovej, návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa
 3. Správa predsedu pozemkového spoločenstva o činnosti a hospodárení v roku 2014.
 4. Správa o finančnom hospodárení za rok 2014.
 5. Správa dozornej rady za rok 2014.
 6. Schválenie ročnej účtovnej závierky za rok 2014
 7. Schválenie výšky vyplatených podielov za rok 2014.
 8. Diskusia.
 9. Návrh a schválenie uznesenia z valného zhromaždenia.
 10. Vyplatenie podielov členom spoločenstva.
 11. Záver.

Ak sa nemôžete valného zhromaždenia osobne zúčastniť, vyplňte prosím priložené
splnomocnenie a týmto poverte iného rodinného príslušníka, člena spoločenstva, alebo člena výboru, člena dozornej rady na zastupovanie na zhromaždeniv plnom rozsahu podľa programu.
Splnomocnenie nie je potrebné overovatä ale podpísané včas doručiť na adresu ZU PS Stará Voda, 053 34 Stará Voda 15,
alebo formou E-mail: jarabekjan74@gmail.com obec.staravoda@gmail.com
Ak ste dedičom , u nás vedeného člena , alebo novým vlastníkom z iného titulu
a vlastníctvo ešte nebolo zapísané v Katastri nehnuteľností , prineste kópiu relevantného
dokladu.

Ján Jarabek
predseda ZU PS

Uznesenia z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Starej Vode – 27.06.2014

OcZ   schvaľuje:
Uznesenie č.10/2014 – OZ:

Záverečný účet obce Stará Voda za rok 2013.
a) zostatok finančných operácií vo výške 10 988,79 € prideliť do rezervného fondu
b) výsledok hospodárenia z hlavnej činnosti vo výške – 5658,92 €, z podnikateľskej činnosti vo výške 7,38 preúčtovať na nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

Uznesenie č. 11/2014

Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1 povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov v zmysle dohody z UPSVR č. 15/6/§52/2014/NP V AOTP-3
(transfery v rámci verejnej správy UPSVR – aktivačná činnosť).

Uznesenie č. 12/2014

Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov v zmysle dohody z UPSVR č. 30/§52a/2014/ŠR
(transfery v rámci verejnej správy UPSVR – dobrovoľnícka činnosť).

Uznesenie č. 13/2014

Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3 – povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov (voľby prezidenta SR, voľby do EP).

Uznesenie č. 14/2014

Úhrada faktúr z rezervného fondu na záchrannépovodňové práce pri vyhlásení II. a III. stupňa povodňovej aktivity v obci Stará Voda vo výške 6 922,57 €. Po úhrade výdavkov zo ŠR budú tieto prostriedky vrátené do rezervného fondu.

OcZ berie na vedomie:

Uznesenie č. 15/2014

Výročnú správu Obce Stará Voda za účtovné obdobie 2013.

Uznesenie č. 16/2014

Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu Obce Stará Voda za rok 2013.

Uznesenie č. 17/2014

Rozhodnutie ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR o neschválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok a opätovných žiadostí o prehodnotenie na vypracovaný projekt „Regenerácia centra obce Stará Voda“ ROP-4.1a-2013/01 pre opatrenie 4.1 Regenerácia sídiel, oblasť podpory 4.1 a samostatné dopytovo orientované projekty – obnova obcí postihnutými povodňami.

Uznesenie č. 18/2014

Žiadosť o riešenie havarijných stavov priepustov v obci Správe ciest KSK Košice a Spišská Nová Ves.

Uznesenie č.19/2014

Podanie žiadosti na UPSVR pre aktivačnú činnosť podľa § 52 zákona č. 5/2004 a neskorších noviel pre 6 občanov od 01.08.2014 – do 31.01.2015.

Uznesenie č.20/2014

Cenovú ponuku na opravu zabezpečovacieho systému po zásahu bleskom z 2.5.2014 na obecnom úrade.

Uznesenie č.21/2014

Podanie žiadosti o zmenu spoja Červená Skala – Margecany s posunom odchodu zo stanice ŽSS Nálepkovo na 19.10 hod. Žiadosť neakceptovaná.

Uznesenie č.22/2014

Žiadosť Ing. Mareka a Norberta Hápa o umiestnenie závory.

Ján Jarábek
starosta obce

Uznesenia z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Starej Vode – 04.04.2014

OcZ   berie na vedomie:

 Uznesenie č.1/2014 – OZ:

Ponuku obce Olcnava na odpredaj akcií Podtatranskej vodárenskej spoločnosti a.s.

Uznesenie č. 2/2014 – OZ:

Žiadosť o podanie oznámení o Evidencii o vodách Okresnej prokuratúry Spišská Nová Ves.

Uznesenie č. 3/2014 – OZ:

Žiadosť o vydanie rozhodnutia o určení súpisného čísla pre zastávku ŽSR.

Uznesenie č. 4/2014-OZ:

Schválenie predloženého programu odpadového hospodárstva pre OZ Košice – ES Stará Voda.

Uznesenie č. 5/2014-OZ:

Zabezpečenie poskytovanie sociálnej služby pre p. Jána Hupku od 21.2.2014 v Pro Vitae n. o. Gelnica. Náklady si hradí občan sám + dotácia od štátu na lôžko.

Uznesenie č. 6/2014-OZ:

Uzatvorenie dohody s UPSVR SNV pre zabezpečenie realizácie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec podľa § 52 zákona č. 5/2004 Z. z. pre 6 uchádzačov na obdobie od 1.2. 2014 do 31.7. 2014.

Uznesenie č. 7/2014-OZ:

Uzatvorenie dohody s UPSVR SNV pre zabezpečenie realizácie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby pre obec podľa § 52 a zákona č. 5/2004 pre 1 uchádzača na obdobie od 1.4.2014 do 30.9.2014

Uznesenie č. 8/2014-OZ:

Opravu poplašnej zabezpečovacej signalizácie na Obecnom úrade a prevádzke Pohostinstva -zabezpečovací systém a výmena batérie.

Uznesenie č. 9/2014-OZ:

Aktivity v MAS Hnilec, kde obec je členom. V ďalšom programovom období je možné získať pre obec finančné zdroje z euro fondov.                                                                          

Ján Jarábek
starosta obce

Zhromaždenie podielnikov združenia urbárnikov Stará Voda

Združenie urbárnikov pozemkové spoločenstvo Stará Voda

P O Z V Á N K A 

Na  zhromaždenie  podielnikov
ktoré sa uskutoční v Starej Vode, v spoločenskej sále dňa: 

2. februára 2014 t.j. nedeľu o 13.00 hod.

s nasledovným programom:

1. Prezentácia účastníkov od 12.00 do 13.00 hod.
2. Otvorenie zhromaždenia
3. Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie,  zapisovateľa  a  overovateľov zápisnice
4. Správa o hospodárení za rok 2012 a 2013
5. Informácia o zákone č.97/2013 Z.z. a smernici č.3907/2013-720 o pozemkových spoločenstvách
6. Schválenie  Zmluvy o spoločenstve — zmena spoločenstva bez právnej subjektivity na spoločenstvo s právnou subjektivitou
7. Schválenie  Stanov spoločenstva
8. Voľba orgánov spoločenstva – doplnenie výboru na 5 členov
9. Schválenie návrhu výboru spoločenstva o vyplatenie podielov za rok 2013
10. Diskusia
11. Uznesenie
12. Vyplatenie podielov za rok 2013
13. Záver – občerstvenie

Návrh zmluvy o spoločenstve,  návrh stanov o spoločenstve,  pozvánka pripadne ďalšie informácie  si pozrite na  internetovej stránke  www.staravoda.sk

V prípade Vašich návrhov a pripomienok k navrhovanej zmluve a stanovám  o spoločenstve zašlite nám v predstihu Váš podnet, alebo zavolajte na tel. číslo 0903636145 (bude Vám späť zavolané).

Ján Jarábek
 predseda ZU PS

Uznesenia zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Starej Vode, konaného dňa 18.09.2013

OcZ   s c h v a ľ u j e :

Uznesenie č.33/2013 – OZ:

Žiadosť o NFP v rámci výzvy ROP-4.1a-2013/01 ROP za účelom realizácie projektu „Regenerácia centra obce Stará Voda“, ktorého ciele sú v súlade s platným Programom hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Pokračovať v čítaní: Uznesenia zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Starej Vode, konaného dňa 18.09.2013

Nová webová stránka

Vítame vás na našej novej webovej stránke, ktorá mení design a snaží sa priniesť viac informácii v rýchlejšom čase. Aktuálne sa na vývoji a migrácii dát intenzívne pracuje, preto prosím o trpezlivosť v prípade nedostupnosti všetkých materiálov. Výpadky sa môžu týkať najmä fotografii, ktoré sa postupné nahrávajú.

Už čoskoro budú na stránke zverejnené dokumenty, ktoré vám pomôžu orientovať sa v miestnej samospráve.

 

Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Starej Vode – 24.05.2013

OcZ   s c h v a ľ u j e :
Uznesenie č.15/2013 – OZ:

Prevedenie stavebných prác na budove Ocú kde sa vymenia: strešná krytina zn. KM Beta-Elegant,  latovanie, výmena žľabov, zvodov, strešného okna firmou Ľubomír Kicko. Cenová ponuka bola vypracovaná na sumu 15 807,- €. Cenové ponuky boli od 4 firiem na

5 druhy krytín. Termín dodávky bude dohodnutý pri  podpise objednávky. Pokračovať v čítaní: Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Starej Vode – 24.05.2013