Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Starej Vode – 25.06.2013

OcZ schvaľuje:

Uznesenie č.18/2013 – OZ:

Záverečný účet obce Stará Voda za rok 2012.

Uznesenie č. 22/2013 – OZ:

VZN o núdzovom zásobovaní pitnou vodou  v krízovej situácii č. 1/2013 v obci Stará Voda.

Uznesenie č. 23/2013 – OZ:

Internú smernicu na vedenie účtovníctva v podmienkach miestnej samosprávy obce Stará

Voda.

Uznesenie č. 26/2013 – OZ:

Konanie kultúrno-spoločenskej akcie Oférova zábava, ktorá sa bude konať 14.7.2013 a konanie diskotéky 29.6.2013. Ďalšie diskotéky sa budú konať podľa možnosti počas prázdnin.

Uznesenie č. 29/2013 – OZ:

Úpravu otváracích hodín pre prevádzku Pohostinstvo na letné obdobie. 

O cZ   b e r i e   n a   v e d o m i e:

Uznesenie č.  19/2013-OZ:

Výročnú správu Obce Stará Voda za účtovné obdobie 2012.

Uznesenie č. 20/2013-OZ:

Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu Obce Stará Voda pre rok 2012

Uznesenie č. 24/2013-OZ:

Vnútorný predpis pre: Dlhodobý hmotný a dlhodobý nehmotný majetok.

Uznesenie č. 25/2013-OZ:

Smernicu: Zásady pre tvorbu a účtovanie opravných položiek.

Uznesenie č.27/2013 – OZ:

Vykonanie previerky Okresnou prokuratúrou v Spišskej Novej Vsi o VZN.

Uznesenie č.28/2013 – OZ:

Podanie žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v Domove Nálepkovo, n.o. pre p. Zoltána Markulíka.

Uznesenie č.30/2013 – OZ:

Podanie žiadosti na UPSVR Spišská Nová Ves o poskytnutie finančného príspevku na aktivačnú činnosť formou „ menších obecných služieb pre obec podľa § 52 zákona č. 5/2004 Z. z. pre 5 občanov od 1.7.2013 na obdobie 6 mesiacov a 20 hod. týždenne.

Uznesenie č.31/2013 – OZ:

Oboznámenie o pokračovaní prác na projekte „ Regenerácia obce Stará Voda“.

Uznesenie č.32/2013 – OZ:

Možnú výmenu operátora pevnej linky na zmenu mobilného telefónu.

OcZ   r u š í:

Uznesenie č. 21/2013 – OZ:

VZN Obce Stará Voda č. 1/2011 o núdzovom zásobovaní pitnou vodou v období krízovej situácie.

Ján  Jarábek
 starosta obce