Zmluvy

KZ Šomšák Bernard

Zmluva o vytvorení SMART webového sídla. mobil. aplilácie, Licenčná zmluva

Zmluva o poskytovaní sevisných služieb – služby pre SMART webové sídlo

Zmluva o poskytovaní servisných služieb – hromadné rozposielanie SMS správ

Zmluva o poskytovaní servisných služieb, údržby a technickej podpory- Alphabet group s.r.o.

Zmluva o poskytnutí dotácie KSK – Obec Stará Voda

Zmluva o grantovom účte Prima banka

Zmluva o spolupráci a zaradení do siete potravín FRESH

Kúpna zmluva Jana Slaninová

Licenčná zmluva SOZA

Kúpno predajná zmluva Anna Hazerová

Dodatok č. 22 k Zmluve o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu z obce Stará Voda

DOHODA 21 44 010 33 UPSVR SNV

DOHODA 21 44 012 41 UPSVR SNV

Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy 6.10.2021

Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy zo dňa 11.10.2021

Zmluva o zriadení vecného bremena IN REM

Zmluva o vedení účtovníctva

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb 

Dohoda č.21 44 054 222 Úrad práce, soc.vecí a rodiny Sp, N. Ves

Dodatok č. 4 Zmluva o poskytovaní služieb SČK

Zmluva o poskytovaní služieb – Slovak Telekom

Zmluva o poskytovani služby Magio-Slovak Telekom

Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytovaní služieb SČK

Zmluva o výpožičke ŠU SR

Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke ŠU SR

Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní služieb SČK

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb – SČK

Zmluva o poskytovaní služieb – Slovenský Červený kríž

Zmluva o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom

VZN dodatok 1 2020_Obec Stara Voda 

Dodatok č. 21 Brantner Nova, s.r.o.

Dohoda č. 20 44 012 70 UPSVR

Dohoda č. 20 44 010 43 UPSVR

Zmluva o návratnej finančnej výpomoci

Dohoda číslo 19 44 051 171

Odpadservis s.r.o. – dodatok o paušálnej odmene

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb – Slovak Telekom

Príloha číslo 1 k Zmluve VSN0907201543

Zmluva o poskytovaní verejných služieb 02

Dodatok č. 1 ku KZ č.Z201763641_Z

Zmluva o prenájme reklamnej plochy

Dodatok č. 20 k Zmluve o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu

Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov

Zmluva o poskytnutí dotácie zo ŠR SR na rok 2019 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 2019GA01008

Dohoda č. 19 44 012 19

Dohoda č. 19 44 010 20

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo

Prima banka – o grantovom účte

ZoD most Stará Voda

Zmluva o dielo – Oprava a modernizácia strechy obecnej budovy

Zmluva o dielo – Strabag, s.r.o. Bratislava

Zmluva o dielo – Regenerácia centra obce Stará Voda

Prima banka – Zmluva o grantovom účte

Prima banka – Zmluva o grantovom účte

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

Zmluva o grantovom účte Prima banka

Dodatok ku KZ č. 24906

Dodatok č. 2 2019 k Zmluve o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2018 č. 228/2018

Dodatok č. 2 k Zmluve č. 1 2018 B-komplet, s.r.o. SNV

Dodatok č. 1 k Zmluve č. 1 2018 B-komplet, s.r.o. SNV

Brantner Nova, s.r.o. SNV – Dodatok č. 19 k Zmluve o zbere, odvoze komunálneho odpadu 

Zmluva o prenájme reklamnej plochy

Orange Slovensko a.s. – Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

Nájomná zmluva – Slaninová Ľubica

Zmluva o grantovom účte – Prima banka

Dodatok č.1 2018 k zmluve o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu

Príloha k zmluve VSN0907201543 – ENVI-PAK, a.s. Bratislava

Zmluva o grantovom účte- Prima banka

Zmluva o dielo č. 1 2018 – B-komplet, s.r.o.  Sp.Nová Ves – Multifunkčné ihrisko

20.08.2018    Zmluva o poskytnutí dotácie  Úrad vlády SR   Zmluva o poskytnutí dotácie na  podporu rozvoja športu na rok  2018

09.07.2018 kúpna zmluva                    Kúpna zmluva – Peter Ogurčák a manž. Ivana

09.07.2018 zriadenie vecného bremena   Zmluva o zriadení vecného bremena

06.2.2017  živ.prostredie                      ENVI-PAK, a.s.Zmluva VSN0907201543 s ENVI-PAK

10.2.2017 živ. prostredie                        ENVI-PAK, a.s.Príloha č.1 k zmluve VSN0907201543

30.06.2017 audit 2016                            Ing. Vaščák Vladimír Zmluva o poskyt. audit. služieb

30.06.2017 právne služby                     JUDr. Roman Škerlík – Zmluva o poskyt. právnej pomoci

30.06.2017 živ.prostr.                              Brantner Nova, s.r.o. Dodatok č. 16 k zmluve o zberu

08.03.2018 zriadenie účtu                     Prima banka Slovensko, a.s.Zmluva o bežnom účte 1

08.03.2018 zriadenie účtu                     Prima banka Slovensko, a.s. Zmluva o bežnom účte 2

12.03.2018 kúpna zmluva                     Kúpna zmluva – A. Kačírová Kupna zmluva – A.Kačírová

20.03.2018  dodatok   zmluvy             Dodatok k zmluve   Slovak Telecom – dodatok k zmluve

25.04. 2018 zmluva o bud.zmluve    Zmluva o bud. zmluve o zriad. vec.bremena č. 1/2018

29.5.2018  Zmluva o poskytovaní  audítorských služieb 2017  Ing. Vladimír Vaščák

31.5.2018   Zmluva o grant. účte       Zmluva o grantovom účte   Prima banka Slovensko, a.s.

 23.11.2015 Audit                                             Ing. Vladimír Vaščák 2014 – Zmluva audit29.2.2016  Program rozvoja obce             Artcomp, s.r.o.            zmluva-o-diele-c-115.6.2016  audit                                            Ing. Vladimír Vaščák   zmluva- auditorskych-sl.20151.3.2016     životné prostredie                   ODPADservis s.r.o  KE    poskytovani-sluz27.1.2017   ver. služby                                 Orange, Slovensko, a.s.Zmluva o poskytovaní 27.1.2017  ver.služby                                   Orange Slovensko, a.s.Zmluva o poskytovaní 27.1.2017 ver.služby                                    Orange Slovensko, a.s.Zmluva o poskytovaní28.1.2017  živ.prostredie                         Brantner Nova, s.r.o.Zmluva o prenájme reklamnej 28.1.2017 živ.prostredie                          Brantner Nova, s.r.o.Zmluva o zbere, odvoze a z. 05.2.2017  živ.prostredie                         Brantner Nova, s.r.o.Dodatok č. 15 k zmluve o zbere, o.
Dátum
Popis
Poskytovateľ
 
7.10.2013 Zber a spracovanie elektroodpadu H+EKO, spol s.r.o. Košice 2013 – Zber a spracovanie elektrodpadu
26.9.2013 Regenerácia centra obce MMVH, s.r.o. 2013 – Zmluva Regenerácia
2.9.2013 Audit Ing. Vladimír Vaščák 2013 – Zmluva audit
25.8.2013 Projektová dokumentácia Enviroline, s.r.o. 2013 – Projektová dokumentácia