Zhromaždenie – Združenie urbárnikov pozemkové spoločenstvo Stará Voda

Združenie urbárnikov pozemkové spoločenstvo Stará Voda

P O Z V Á N K A

 Výbor pozemkového spoločenstva Vás pozýva na valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční v kultúrnom dome v Starej Vode  dňa:

 1. mája 2016 t.j. nedeľu o 13,00 hod.

Prezentácia členov sa uskutoční v čase od 12,30 hod. do 13,00 hod.

Návrh programu:

 1. Otvorenie a schválenie programu valného zhromaždenia
  2. Voľba mandátovej, návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa
 2. Sprava mandátovej komisie o uznášaniaschopnosti valného zhromaždenia
 3. Správa predsedu pozemkového spoločenstva o činnosti a hospodárení za rok 2015
 4. Správa o finančnom hospodárení za rok 2015
 5. Správa predsedu dozornej rady
 6. Správa lesného odborného hospodára
 7. Schválenie účtovnej uzávierky za rok 2015
 8. Schválenie výšky vyplatených podielov za rok 2015
 9. Diskusia
  11. Návrh a schválenie uznesenia z valného zhromaždenia
 10. Vyplatenie podielov členom spoločenstva
  13. Záver

 

Vaša účasť na valnom zhromaždení je potrebná z dôvodu uznášania schopnosti.

V prípade, že sa zhromaždenia nemôžete  zúčastniť, vyplňte prosím priložené splnomocnenie a týmto poverte  iného rodinného príslušníka,  člena spoločenstva,  člena výboru, alebo člena dozornej rady na zastupovanie  v plnom rozsahu podľa programu.

     Splnomocnenie nie je potrebné overovať, ale podpísané včas doručiť  na adresu:

Združenie urbárnikov pozemkové spoločenstvo
Stará Voda 15
053 34  Stará Voda

alebo formou E-mail:
jarabekjan74@gmail.com
obec.staravoda@gmail.com

Ak ste dedičom, alebo novým vlastníkom z iného titulu a vlastníctvo ešte nebolo zapísané na Katastrálnom úrade – Správe katastra,  prineste kópiu relevantného dokladu.

 Ján Jarábek
predseda ZU PS

Združenie urbárnikov pozýva na valné zhromaždenie

Združenie urbárnikov pozemkové spoločenstvo Stará Voda
P 0 Z V A N K A
Výbor pozemkového spoločenstva Vás pozýva na valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční V
Starej Vode, V spoločenskej sále dňa:

8. marca 2015 t.j. nedeľu 0 13.00 hod.

s týmto navrhovaným programom:

 1.  Otvorenie a schválenie programu valného zhromaždenia.
 2. Voľba mandátovej, návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa
 3. Správa predsedu pozemkového spoločenstva o činnosti a hospodárení v roku 2014.
 4. Správa o finančnom hospodárení za rok 2014.
 5. Správa dozornej rady za rok 2014.
 6. Schválenie ročnej účtovnej závierky za rok 2014
 7. Schválenie výšky vyplatených podielov za rok 2014.
 8. Diskusia.
 9. Návrh a schválenie uznesenia z valného zhromaždenia.
 10. Vyplatenie podielov členom spoločenstva.
 11. Záver.

Ak sa nemôžete valného zhromaždenia osobne zúčastniť, vyplňte prosím priložené
splnomocnenie a týmto poverte iného rodinného príslušníka, člena spoločenstva, alebo člena výboru, člena dozornej rady na zastupovanie na zhromaždeniv plnom rozsahu podľa programu.
Splnomocnenie nie je potrebné overovatä ale podpísané včas doručiť na adresu ZU PS Stará Voda, 053 34 Stará Voda 15,
alebo formou E-mail: jarabekjan74@gmail.com obec.staravoda@gmail.com
Ak ste dedičom , u nás vedeného člena , alebo novým vlastníkom z iného titulu
a vlastníctvo ešte nebolo zapísané v Katastri nehnuteľností , prineste kópiu relevantného
dokladu.

Ján Jarabek
predseda ZU PS

Zhromaždenie podielnikov združenia urbárnikov Stará Voda

Združenie urbárnikov pozemkové spoločenstvo Stará Voda

P O Z V Á N K A 

Na  zhromaždenie  podielnikov
ktoré sa uskutoční v Starej Vode, v spoločenskej sále dňa: 

2. februára 2014 t.j. nedeľu o 13.00 hod.

s nasledovným programom:

1. Prezentácia účastníkov od 12.00 do 13.00 hod.
2. Otvorenie zhromaždenia
3. Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie,  zapisovateľa  a  overovateľov zápisnice
4. Správa o hospodárení za rok 2012 a 2013
5. Informácia o zákone č.97/2013 Z.z. a smernici č.3907/2013-720 o pozemkových spoločenstvách
6. Schválenie  Zmluvy o spoločenstve — zmena spoločenstva bez právnej subjektivity na spoločenstvo s právnou subjektivitou
7. Schválenie  Stanov spoločenstva
8. Voľba orgánov spoločenstva – doplnenie výboru na 5 členov
9. Schválenie návrhu výboru spoločenstva o vyplatenie podielov za rok 2013
10. Diskusia
11. Uznesenie
12. Vyplatenie podielov za rok 2013
13. Záver – občerstvenie

Návrh zmluvy o spoločenstve,  návrh stanov o spoločenstve,  pozvánka pripadne ďalšie informácie  si pozrite na  internetovej stránke  www.staravoda.sk

V prípade Vašich návrhov a pripomienok k navrhovanej zmluve a stanovám  o spoločenstve zašlite nám v predstihu Váš podnet, alebo zavolajte na tel. číslo 0903636145 (bude Vám späť zavolané).

Ján Jarábek
 predseda ZU PS