Zhromaždenie podielnikov združenia urbárnikov Stará Voda

Združenie urbárnikov pozemkové spoločenstvo Stará Voda

P O Z V Á N K A 

Na  zhromaždenie  podielnikov
ktoré sa uskutoční v Starej Vode, v spoločenskej sále dňa: 

2. februára 2014 t.j. nedeľu o 13.00 hod.

s nasledovným programom:

1. Prezentácia účastníkov od 12.00 do 13.00 hod.
2. Otvorenie zhromaždenia
3. Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie,  zapisovateľa  a  overovateľov zápisnice
4. Správa o hospodárení za rok 2012 a 2013
5. Informácia o zákone č.97/2013 Z.z. a smernici č.3907/2013-720 o pozemkových spoločenstvách
6. Schválenie  Zmluvy o spoločenstve — zmena spoločenstva bez právnej subjektivity na spoločenstvo s právnou subjektivitou
7. Schválenie  Stanov spoločenstva
8. Voľba orgánov spoločenstva – doplnenie výboru na 5 členov
9. Schválenie návrhu výboru spoločenstva o vyplatenie podielov za rok 2013
10. Diskusia
11. Uznesenie
12. Vyplatenie podielov za rok 2013
13. Záver – občerstvenie

Návrh zmluvy o spoločenstve,  návrh stanov o spoločenstve,  pozvánka pripadne ďalšie informácie  si pozrite na  internetovej stránke  www.staravoda.sk

V prípade Vašich návrhov a pripomienok k navrhovanej zmluve a stanovám  o spoločenstve zašlite nám v predstihu Váš podnet, alebo zavolajte na tel. číslo 0903636145 (bude Vám späť zavolané).

Ján Jarábek
 predseda ZU PS