Uznesenia z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Starej Vode, konaného dňa 23.12.2013

OcZ   r u š í : 

Uznesenie č.46/2013 – OZ:

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Stará Voda č.1/2013 o núdzovom zásobovaní pitnou vodou v období krízovej situácie. 

OcZ   s c h v a ľ u j e :

Uznesenie č. 47/2013 – OZ:

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2013 o núdzovom zásobovaní vodou, náhradnom  odvádzaní odpadových vôd a zneškodňovaní obsahu žúmp.

Uznesenie č. 48/2013 – OZ:

Rozpočet obce Stará Voda na rok 2014  ako záväzný a príjmy a výdavky rozpočtov na roky 2015-2016 ako nezáväzné.

Uznesenie č. 49/2013 – OZ:

Neuplatňovanie programovej štruktúry v rozpočte obce Stará Voda na roky 2014-2016.

Uznesenie č. 50/2013-OZ:

Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1 – zapojenie zostatku prostriedkov rezervného fondu prostredníctvom finančných operácií do rozpočtu obce ( havarijný stav strechy Ocú).

Uznesenie č. 51/2013-OZ:

Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2 – povolené prekročenie  výdavkov pri dosiahnutí  vyšších príjmov v zmysle dohody  z UPSVR  č.43/§52/2013 NPXXXI-2

(Transfery v rámci verejnej správy UPSVR – aktivačná činnosť).

Uznesenie č. 52/2013-OZ:

Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3 – povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov v zmysle dohody č. 103/§52a/2012/NP V-2 (Transfery v rámci verejnej správy ÚPSVR – dobrovoľnícka činnosť).

Uznesenie č. 53/2013-OZ:

Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4 –  povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov. (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR – oprava ciest).

Uznesenie č. 54/2013-OZ:

Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 5 –  povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov. (Voľby do VÚC).

Uznesenie č. 55/2013-OZ:

Konanie stolnotenisového turnaja v 52. týždni .

Firma Brantner Nova poskytla sponzorský príspevok vo výške 100 €

Uznesenie č. 56/2013-OZ:

Finančný príspevok na akciu“ Obecná zabíjačka v mesiaci február  v sume 420,-  €.

Akciu organizačne zabezpečia poslanci Ocú.

Uznesenie č. 57/2013-OZ:

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2013 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Stará Voda.

Uznesenie č. 58/2013-OZ:

Finančný príspevok na akciu Mikuláš deťom v sume 140,- €. Finančný príspevok pre športovo-kultúrnu akciu na ľade  v sume 100 €.

 

Uznesenie č. 59/2013-OZ:

Finančný príspevok na akciu: Vianočné kolekcie pre dôchodcov v sume 280,-   €.

Uznesenie č. 60/2013-OZ:

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje,  aby Obec Stará Voda ako podielnika v Združení  urbárnikov pozemkového spoločenstva Stará Voda zastupoval starosta obce Ján Jarábek,  v pozícii  predsedu ZU PS.

Uznesenie č. 61/2013-OZ

Schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolorky na I. polrok 2014.

 

 

O cZ   d o p o r u č u j e :

Uznesenie č. 62/2013-OZ:

Písomne požiadať Slovenskú  správu ciest o osadenie dopravnej značky nebezpečie šmyku

a osadenie zvodidiel pri súpisnom čísle č. 1 p. Kalinský Patrik. (KSC Košice)

Uznesenie č. 63/2013-OZ:

Písomne upozorniť p. Šomšáka Bernarda, aby neboli parkované autá v dosahu  pádu snehu zo strechy obecného úradu.

O cZ   b e r i e   n a   v e d o m i e :

Uznesenie č. 64/2013-OZ:

Vybavovanie žiadosti o umiestnenie do zariadenia pre seniorov pre p. Hupku Jána a problémy s tým súvisiace.

Uznesenie č. 65/2013-OZ

Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce Stará Voda  na rok 2014.

Ján  J a r á b e k
 starosta obce