Uznesenia zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Starej Vode, konaného dňa 18.09.2013

OcZ   s c h v a ľ u j e :

Uznesenie č.33/2013 – OZ:

Žiadosť o NFP v rámci výzvy ROP-4.1a-2013/01 ROP za účelom realizácie projektu „Regenerácia centra obce Stará Voda“, ktorého ciele sú v súlade s platným Programom hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce

Uznesenie č. 34/2013 – OZ:

Zabezpečenie realizácie projektu obcou po schválení žiadosti o NFP

Uznesenie č. 35/2013 – OZ:

Financovanie projektu vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov na projekt t.j. vo výške 15 822,21 eur.

Uznesenie č. 36/2013 – OZ:

Predĺženie nájomnej zmluvy bytu v budove bývalej MŠ  pre p. Ľubicu Slaninovú na obdobie 2 rokov. t.j. od 3.11.2013 do 3.11.2015

Uznesenie č. 40/2013-OZ:

Úpravu otváracích hodín pre prevádzku Pohostinstva od  01.10. 2013.

OcZ   berie   na   vedomie:

Uznesenie č.  37/2013-OZ:

Vypracovanie  Správy nezávislého audítora  pre Obec Stará Voda. Audit vypracoval Ing. Vladimír Vaščák.

Uznesenie č. 38/2013-OZ:

Prevedenie výmeny okien na kultúrnom dome v počte 2 ks a výmeny 1  ks poškodenej sklenenej výplne na Pohostinstve v celkovej sume 756,- €.

Uznesenie č. 39/2013-OZ:

Prevedenie  územného konania dňa 6.9.2013, stavebného konania 19.9.2013 pre projekt „Regenerácia centra obce Stará Voda“ so zabezpečením všetkých súhlasných stanovísk od dotknutých strán.

Uznesenie č.41/2013 – OZ:

Podanie žiadosti o zabezpečenie poskytnutia sociálnej služby v Domove  Nálepkovo pre

p. Máriu Majkuthovú a sociálnej služby v  Pro Vitea, n.o. Gelnica pre p. Annu Malecovú.

Obec Stará Voda súhlasí s umiestnením občanov,  ale nesúhlasí s platbami za poskytnuté služby hradené obcou.

Uznesenie č.42/2013 – OZ:

Odpoveď na list Lesy SR  závod Košice – zaujatie stanoviska,  že most cez Starovodský  potok smerom do Kubovej doliny je v ich správe a že budú riešiť opravu v prípade havarijného poškodenia a budú zabezpečovať protipovodňovú ochranu.

Uznesenie č.43/2013 – OZ:

Odstupuje oznámenie Štefana Slivenského o vyhotovenie plota medzi parcelou 5135/1 a 5134 na Spoločný stavebný úrad v Mníšku nad Hnilcom.

 

Uznesenie č.44/2013 – OZ:

Vyzvať Pôdohospodársku  platobnú agentúru  v Poprade o riešení sťažností občanov, ktorým podnikateľ – SHR (samostatne hospodáriaci roľník) p. Kiššák Štefan  kosí pozemky bez ich súhlasu a riadne uzatvorenej zmluvy. Na uvedené pokosenie pozemkov berie dotácie od PPA.

Uznesenie č.45/2013 – OZ:

Zabezpečenie opravy cesty Hliník, vyjazdené koľaje cez firmu Asfalt s.r.o.,  s ktorou Obec Stará Voda vstúpila do jednania. Na opravu výtlkov bola poskytnutá dotácia vo výške

689,89 Eur z Ministerstva dopravy SR.( Za túto sumu je 1 auto s asfaltom do  6 ton).

Ján  J a r á b e k
starosta obce