Uznesenia z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Starej Vode – 04.04.2014

OcZ   berie na vedomie:

 Uznesenie č.1/2014 – OZ:

Ponuku obce Olcnava na odpredaj akcií Podtatranskej vodárenskej spoločnosti a.s.

Uznesenie č. 2/2014 – OZ:

Žiadosť o podanie oznámení o Evidencii o vodách Okresnej prokuratúry Spišská Nová Ves.

Uznesenie č. 3/2014 – OZ:

Žiadosť o vydanie rozhodnutia o určení súpisného čísla pre zastávku ŽSR.

Uznesenie č. 4/2014-OZ:

Schválenie predloženého programu odpadového hospodárstva pre OZ Košice – ES Stará Voda.

Uznesenie č. 5/2014-OZ:

Zabezpečenie poskytovanie sociálnej služby pre p. Jána Hupku od 21.2.2014 v Pro Vitae n. o. Gelnica. Náklady si hradí občan sám + dotácia od štátu na lôžko.

Uznesenie č. 6/2014-OZ:

Uzatvorenie dohody s UPSVR SNV pre zabezpečenie realizácie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec podľa § 52 zákona č. 5/2004 Z. z. pre 6 uchádzačov na obdobie od 1.2. 2014 do 31.7. 2014.

Uznesenie č. 7/2014-OZ:

Uzatvorenie dohody s UPSVR SNV pre zabezpečenie realizácie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby pre obec podľa § 52 a zákona č. 5/2004 pre 1 uchádzača na obdobie od 1.4.2014 do 30.9.2014

Uznesenie č. 8/2014-OZ:

Opravu poplašnej zabezpečovacej signalizácie na Obecnom úrade a prevádzke Pohostinstva -zabezpečovací systém a výmena batérie.

Uznesenie č. 9/2014-OZ:

Aktivity v MAS Hnilec, kde obec je členom. V ďalšom programovom období je možné získať pre obec finančné zdroje z euro fondov.                                                                          

Ján Jarábek
starosta obce