Uznesenia z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Starej Vode – 27.06.2014

OcZ   schvaľuje:
Uznesenie č.10/2014 – OZ:

Záverečný účet obce Stará Voda za rok 2013.
a) zostatok finančných operácií vo výške 10 988,79 € prideliť do rezervného fondu
b) výsledok hospodárenia z hlavnej činnosti vo výške – 5658,92 €, z podnikateľskej činnosti vo výške 7,38 preúčtovať na nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

Uznesenie č. 11/2014

Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1 povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov v zmysle dohody z UPSVR č. 15/6/§52/2014/NP V AOTP-3
(transfery v rámci verejnej správy UPSVR – aktivačná činnosť).

Uznesenie č. 12/2014

Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov v zmysle dohody z UPSVR č. 30/§52a/2014/ŠR
(transfery v rámci verejnej správy UPSVR – dobrovoľnícka činnosť).

Uznesenie č. 13/2014

Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3 – povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov (voľby prezidenta SR, voľby do EP).

Uznesenie č. 14/2014

Úhrada faktúr z rezervného fondu na záchrannépovodňové práce pri vyhlásení II. a III. stupňa povodňovej aktivity v obci Stará Voda vo výške 6 922,57 €. Po úhrade výdavkov zo ŠR budú tieto prostriedky vrátené do rezervného fondu.

OcZ berie na vedomie:

Uznesenie č. 15/2014

Výročnú správu Obce Stará Voda za účtovné obdobie 2013.

Uznesenie č. 16/2014

Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu Obce Stará Voda za rok 2013.

Uznesenie č. 17/2014

Rozhodnutie ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR o neschválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok a opätovných žiadostí o prehodnotenie na vypracovaný projekt „Regenerácia centra obce Stará Voda“ ROP-4.1a-2013/01 pre opatrenie 4.1 Regenerácia sídiel, oblasť podpory 4.1 a samostatné dopytovo orientované projekty – obnova obcí postihnutými povodňami.

Uznesenie č. 18/2014

Žiadosť o riešenie havarijných stavov priepustov v obci Správe ciest KSK Košice a Spišská Nová Ves.

Uznesenie č.19/2014

Podanie žiadosti na UPSVR pre aktivačnú činnosť podľa § 52 zákona č. 5/2004 a neskorších noviel pre 6 občanov od 01.08.2014 – do 31.01.2015.

Uznesenie č.20/2014

Cenovú ponuku na opravu zabezpečovacieho systému po zásahu bleskom z 2.5.2014 na obecnom úrade.

Uznesenie č.21/2014

Podanie žiadosti o zmenu spoja Červená Skala – Margecany s posunom odchodu zo stanice ŽSS Nálepkovo na 19.10 hod. Žiadosť neakceptovaná.

Uznesenie č.22/2014

Žiadosť Ing. Mareka a Norberta Hápa o umiestnenie závory.

Ján Jarábek
starosta obce