Zhromaždenie – Združenie urbárnikov pozemkové spoločenstvo Stará Voda

Združenie urbárnikov pozemkové spoločenstvo Stará Voda

P O Z V Á N K A

 Výbor pozemkového spoločenstva Vás pozýva na valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční v kultúrnom dome v Starej Vode  dňa:

 1. mája 2016 t.j. nedeľu o 13,00 hod.

Prezentácia členov sa uskutoční v čase od 12,30 hod. do 13,00 hod.

Návrh programu:

 1. Otvorenie a schválenie programu valného zhromaždenia
  2. Voľba mandátovej, návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa
 2. Sprava mandátovej komisie o uznášaniaschopnosti valného zhromaždenia
 3. Správa predsedu pozemkového spoločenstva o činnosti a hospodárení za rok 2015
 4. Správa o finančnom hospodárení za rok 2015
 5. Správa predsedu dozornej rady
 6. Správa lesného odborného hospodára
 7. Schválenie účtovnej uzávierky za rok 2015
 8. Schválenie výšky vyplatených podielov za rok 2015
 9. Diskusia
  11. Návrh a schválenie uznesenia z valného zhromaždenia
 10. Vyplatenie podielov členom spoločenstva
  13. Záver

 

Vaša účasť na valnom zhromaždení je potrebná z dôvodu uznášania schopnosti.

V prípade, že sa zhromaždenia nemôžete  zúčastniť, vyplňte prosím priložené splnomocnenie a týmto poverte  iného rodinného príslušníka,  člena spoločenstva,  člena výboru, alebo člena dozornej rady na zastupovanie  v plnom rozsahu podľa programu.

     Splnomocnenie nie je potrebné overovať, ale podpísané včas doručiť  na adresu:

Združenie urbárnikov pozemkové spoločenstvo
Stará Voda 15
053 34  Stará Voda

alebo formou E-mail:
jarabekjan74@gmail.com
obec.staravoda@gmail.com

Ak ste dedičom, alebo novým vlastníkom z iného titulu a vlastníctvo ešte nebolo zapísané na Katastrálnom úrade – Správe katastra,  prineste kópiu relevantného dokladu.

 Ján Jarábek
predseda ZU PS