Združenie urbárnikov pozýva na valné zhromaždenie

Združenie urbárnikov pozemkové spoločenstvo Stará Voda
P 0 Z V A N K A
Výbor pozemkového spoločenstva Vás pozýva na valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční V
Starej Vode, V spoločenskej sále dňa:

8. marca 2015 t.j. nedeľu 0 13.00 hod.

s týmto navrhovaným programom:

 1.  Otvorenie a schválenie programu valného zhromaždenia.
 2. Voľba mandátovej, návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa
 3. Správa predsedu pozemkového spoločenstva o činnosti a hospodárení v roku 2014.
 4. Správa o finančnom hospodárení za rok 2014.
 5. Správa dozornej rady za rok 2014.
 6. Schválenie ročnej účtovnej závierky za rok 2014
 7. Schválenie výšky vyplatených podielov za rok 2014.
 8. Diskusia.
 9. Návrh a schválenie uznesenia z valného zhromaždenia.
 10. Vyplatenie podielov členom spoločenstva.
 11. Záver.

Ak sa nemôžete valného zhromaždenia osobne zúčastniť, vyplňte prosím priložené
splnomocnenie a týmto poverte iného rodinného príslušníka, člena spoločenstva, alebo člena výboru, člena dozornej rady na zastupovanie na zhromaždeniv plnom rozsahu podľa programu.
Splnomocnenie nie je potrebné overovatä ale podpísané včas doručiť na adresu ZU PS Stará Voda, 053 34 Stará Voda 15,
alebo formou E-mail: jarabekjan74@gmail.com obec.staravoda@gmail.com
Ak ste dedičom , u nás vedeného člena , alebo novým vlastníkom z iného titulu
a vlastníctvo ešte nebolo zapísané v Katastri nehnuteľností , prineste kópiu relevantného
dokladu.

Ján Jarabek
predseda ZU PS