Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Starej Vode – 24.05.2013

OcZ   s c h v a ľ u j e :
Uznesenie č.15/2013 – OZ:

Prevedenie stavebných prác na budove Ocú kde sa vymenia: strešná krytina zn. KM Beta-Elegant,  latovanie, výmena žľabov, zvodov, strešného okna firmou Ľubomír Kicko. Cenová ponuka bola vypracovaná na sumu 15 807,- €. Cenové ponuky boli od 4 firiem na

5 druhy krytín. Termín dodávky bude dohodnutý pri  podpise objednávky.

Uznesenie č. 16/2013 – OZ:

Konanie kultúrno-spoločenskej akcie diskotéka pri príležitosti MDD 1.6. 2013,  príspevok hudbe vo výške 80,- €. 

O c z berie na vedomie:

Uznesenie č.  11/2013-OZ:

Informáciu Min. vnútra  SR, že vypracovaný projekt: Bezpečnostný kamerový systém Obce Stará Voda nebol schválený Radou vlády pre prevenciu kriminality.

Uznesenie č. 12/2013-OZ:

Informáciu o zakúpení elektrocentrály pre prevádzku Obchod a Pohostinstvo značky HERON

EGM 68 AVR-3 v sume 930,- €.

Uznesenie č. 13/2013-OZ:

Poskytnutie dotácie z Ministerstva dopravy  SR na opravu výtlkov na miestnych komunikáciách v sume 689,-€.

Uznesenie č. 14/2013-OZ:

Možnosť zamestnania 5 osôb na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec pravdepodobne od 1. 7. 2013 na 6+6 mesiacov podľa platnej legislatívy.

Uznesenie č.17/2013 – OZ:

Informáciu o postupe prác na výzve ROP 4.1a  „Regenerácia centra obce Stará Voda“, pre vypracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby bola vybratá firma ENVIROLINE s.r.o. Košice. Cenové ponuky boli od 3 firiem.

Ján  Jarábek
starosta obce