Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Starej Vode – 25.4.2013

OcZ   s c h v a ľ u j e :

Uznesenie č.1/2013 – OZ:

Zabezpečenia opravy strechy na budove obecného úradu s vypracovaním cenovej ponuky – havarijný stav.

Uznesenie č. 2/2013 – OZ:

Zabezpečiť výmenu žľabov, zvodov, kotlíkov a hákov na budove obecného úradu s vypracovaním cenovej ponuky.

Uznesenie č. 6/2013 – OZ:

Vstup obce do VÝZVY ROP 4.1a-2013/01 projektu „ Regenerácia obce Stará Voda – MOST, v termíne do 30.9.2013. Je potrebné vypracovať projektovú dokumentáciu, územné a stavebné konanie, vypracovať projektový zámer a podať na KSK Košice,  v termíne.

OcZ berie na vedomie:

Uznesenie č.  3/2013-OZ:

Vyhradenie si pôsobnosti obci vo veci povoľovania výrubu drevín pre OU ŽP SNV.

Uznesenie č. 4/2013-OZ:

Žiadosť Centra voľného času ADAM o poskytnutie finančných prostriedkov z podielových daní na l dieťa.

Uznesenie č. 5/2013-OZ:

Uzatvorenie zmluvy o poskytnutí soc. služby v zriadení PRO VITAE s.r.o. Gelnica pre ťažko zdravotne postihnutého občana Milana Ogurčáka s pobytom od 11.3.2013. Obec nebude finančne prispievať za poskytovanie služby na umiestneného občan.

Uznesenie č. 7/2013-OZ:

Zakúpenie skenera, počítača a programového vybavenia pre zabezpečenie podnikateľskej činnosti obce.

Uznesenie č. 8/2013 – OZ:

Dožiadanie OU ŽP SNV na doplnenie zrealizovaného projektu PRK2 SR2011, kde sa požaduje stanovisko poverenej organizácie pre kategorizáciu a technicko-bezpečnostný doklad na protipovodňové nádrže. Je to celoslovenský problém projektu p. Radičovej.

Uznesenie č.9/2013-OZ:

Opravy ciest    v okrese Gelnica a to  Nálepkovo-Peklisko, Nálepkovo-Závadka,  Mníšek-Švedlár-Nálepkovo, Hnilčík s realizáciou do 6/2015.

Uznesenie č. 10/2013-OZ:

Úpravu  autobusového spoja SAD so zrušením  zachádzky o 13.00 hod. do obce na trase Nálepkovo-Smolník a o zachádzaní  autobusového spoja „Expres“ o 13.00 hod. do obce

(so žiakmi ZŠ) na trase Košice-SNV s platnosťou od 01.04.2013.

 Ján  Jarábek
 starosta obce