Združenie urbárnikov pozýva na valné zhromaždenie

Združenie urbárnikov pozemkové spoločenstvo Stará Voda
P 0 Z V A N K A
Výbor pozemkového spoločenstva Vás pozýva na valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční V
Starej Vode, V spoločenskej sále dňa:

8. marca 2015 t.j. nedeľu 0 13.00 hod.

s týmto navrhovaným programom:

 1.  Otvorenie a schválenie programu valného zhromaždenia.
 2. Voľba mandátovej, návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa
 3. Správa predsedu pozemkového spoločenstva o činnosti a hospodárení v roku 2014.
 4. Správa o finančnom hospodárení za rok 2014.
 5. Správa dozornej rady za rok 2014.
 6. Schválenie ročnej účtovnej závierky za rok 2014
 7. Schválenie výšky vyplatených podielov za rok 2014.
 8. Diskusia.
 9. Návrh a schválenie uznesenia z valného zhromaždenia.
 10. Vyplatenie podielov členom spoločenstva.
 11. Záver.

Ak sa nemôžete valného zhromaždenia osobne zúčastniť, vyplňte prosím priložené
splnomocnenie a týmto poverte iného rodinného príslušníka, člena spoločenstva, alebo člena výboru, člena dozornej rady na zastupovanie na zhromaždeniv plnom rozsahu podľa programu.
Splnomocnenie nie je potrebné overovatä ale podpísané včas doručiť na adresu ZU PS Stará Voda, 053 34 Stará Voda 15,
alebo formou E-mail: jarabekjan74@gmail.com obec.staravoda@gmail.com
Ak ste dedičom , u nás vedeného člena , alebo novým vlastníkom z iného titulu
a vlastníctvo ešte nebolo zapísané v Katastri nehnuteľností , prineste kópiu relevantného
dokladu.

Ján Jarabek
predseda ZU PS

Oznámenie o určení počtu obyvateľov obce Stará Voda

                                            Obec Stará Voda 

 

                                               OZNÁMENIE

                                o určení počtu obyvateľov

                        pre voľby do orgánov samosprávy obcí

                                          15. novembra 2014 

Obec Stará Voda podľa § 16 odst. 9 a § 21 odst. 2 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov oznamuje, že ku dňu zverejnenia oznámenia v Obci Stará Voda je

                                                           214 obyvateľov 

 

V Starej Vode, 18.08. 2014

 

 

Nová webová stránka

Vítame vás na našej novej webovej stránke, ktorá mení design a snaží sa priniesť viac informácii v rýchlejšom čase. Aktuálne sa na vývoji a migrácii dát intenzívne pracuje, preto prosím o trpezlivosť v prípade nedostupnosti všetkých materiálov. Výpadky sa môžu týkať najmä fotografii, ktoré sa postupné nahrávajú.

Už čoskoro budú na stránke zverejnené dokumenty, ktoré vám pomôžu orientovať sa v miestnej samospráve.