Správa o hodnotení strategického dokumentu

Dňa 11.02.2020 bol obci doručený Plán udržateľnej mobility KSK – zaslanie správy o hodnotení strategického dokumetnu. Správa o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu sú Vám k dispozícii k nahliadnutiu na  Obecnom úrade do 03.03.2020.

Správa o hodnotení strategického dokumentu

Príloha č. 2 – Vyhodnotenie pripomienok k oznámeniu

Príloha č. 1 – Vyhodnotenie rozsahu hodnotenia