Uznesenia z 3.zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Starej Vode – 18.7.2014

                                                                     Uznesenia

zo 3. zasadnutia  Obecného zastupiteľstva v Starej Vode, konaného dňa 18.júla 2014

 

OcZ  schvaľuje:

 

Uznesenie č. 23/2014

Obecné zastupiteľstvo obce Stará Voda určuje v súlade s § 11 ods. 3 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na celé nasledujúce volebné obdobie: 2014 – 2018    5  poslancov  Obecného zastupiteľstva obce Stará Voda.

Výsledky hlasovania:   Prítomní :  4       Za: 4:          Proti:    0                      Zdržali sa: 0

Uznesenie č. 24/2014

Obecné zastupiteľstvo obce Stará Voda určuje v súlade s § 11 ods. 4 písmena i)  zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na celé nasledujúce volebné obdobie: 2014 – 2018  rozsah výkonu funkcie starostu obce Stará Voda na  0,3 pracovný úväzok.  Ak bude obec vykonávať podnikateľskú činnosť v tomto volebnom období 2014 -2018 rozsah výkonu funkcie starostu obce Stará Voda na  0,4 pracovný úväzok .

Výsledky hlasovania:   Prítomní :  4       Za: 4:          Proti:    0                      Zdržali sa: 0

Uznesenie č. 25/2014

Rozsah zmien rozpočtu vykonávaných starostom obce medzi oddielmi, položkami a podpoložkami.

Výsledky hlasovania:   Prítomní :  4       Za: 4:          Proti:    0                      Zdržali sa: 0

Uznesenie č. 26/2014

Cenovú ponuku na vyhotovenie akcie: „ Výmena okien a dverí na budove obecného úradu“ firmou Mony – Jozef Molčány Huncovce  v sume  8214,- € s DPH. Demontáž okien prevedie obec a murárske práce budú na DoVP.

Výsledky hlasovania:   Prítomní :  4       Za: 4:          Proti:    0                      Zdržali sa: 0

Uznesenie č. 27/2014

Opravu havarijného stavu asfaltovej cesty“ Hliník“, kde došlo k vypadaniu oboch jazdených koľají v dĺžke 130 m. Oprava sa prevedie vyspravením  frézovanou  asfaltovou hmotou,  emulziou Bitunova

a položením  asfaltu do poškodených koľají.

Výsledky hlasovania:   Prítomní :  4       Za: 4:          Proti:    0                      Zdržali sa: 0

Uznesenie č. 28/2014

Opravu schodov na obecný úrad, ktoré sú v havarijnom stave. Práce sa vykonajú na DoVP.

Výsledky hlasovania:   Prítomní :  4       Za: 4:          Proti:    0                      Zdržali sa: 0

Uznesenie č. 29/2014

Čerpanie finančných prostriedkov z rezervného fondu na akciu „Výmena okien a dverí na budove obecného úradu“ na základe poskytnutia dotácie na individuálne potreby obce na rok 2014 z Ministerstva financií SR vo výške  7 200,- €.  Rozdiel 1014,- € z cenovej ponuky je najmenej 10 % spolufinancovanie predmetnej akcie, na ktorú je obec povinná sa  spolupodielať. Obec predmetnú  žiadosť o dotáciu  podala 18.3.2014 na MF SR.

Výsledky hlasovania:   Prítomní :  4       Za: 4:          Proti:    0                      Zdržali sa: 0

Uznesenie č. 30/2014

Opravu a vyhotovenie nového kríža pred  rodinným domom s. č. 1 Hildegarda Kalinská.

Momentálny stav je odhnitá spodná časť, hrozí jeho pád a nebezpečie úrazu.

Výsledky hlasovania:   Prítomní :  4       Za: 4:          Proti:    0                      Zdržali sa: 0

 

OcZ  berie na vedomie:

Uznesenie č. 31/2014

Cenové ponuky firmy GL-System Sk s.r.o. Brusno, Stavex spol. Kežmarok, Noves okná s.r.o. Spišská Nová Ves  brali na vedomie.

Výsledky hlasovania:   Prítomní :  4       Za: 4:          Proti:    0                      Zdržali sa: 0

 

                                                 Ján  J a r á b e k                                                                                                                                                                      starosta obce